Beleidsplan 2020-2030

Bestuur

 • Pinkstergemeente Emmanuël wordt bestuurd door de Broederraad bestaande uit een voorzitter (voorganger), een secretaris en penningmeester. Ze worden daarbij bijgestaan door een team van coördinatoren (diakenen), die leiding geven aan werkgroepen.
 • Bestuursleden worden door het bestuur aan de leden van de Pinkstergemeente voorgedragen en met goedkeuring van de Pinkstergemeente aangenomen.
 • Doelstellingen
 • Pinkstergemeente Emmanuël is een kerkgenootschap waarbij de Bijbel als bron en richtlijn voor alles staat.
 • Pinkstergemeente Emmanuël wil een gemeenschap van Christenen zijn waar men omziet naar elkaar en waar ruimte is voor geloofsgroei en persoonlijke geestelijke ontwikkeling.
 • Pinkstergemeente Emmanuël ziet het als haar opdracht om mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.
 • Pinkstergemeente Emmanuël is gevestigd te Zoetermeer, doch haar werkzaamheden kunnen ook buiten die plaats verricht worden.
 • Werkzaamheden
 • Pinkstergemeente Emmanuël geeft onderwijs dat gericht is op geloofsgroei en persoonlijke geestelijke ontwikkeling.
 • Pinkstergemeente Emmanuël organiseert samenkomsten in de vorm van erediensten, Bijbelstudies en bidstonden. Ook worden er kinderdiensten gehouden en speciale                    gelegenheidssamenkomsten zoals huwelijksdienst, uitvaartdienst, doopdienst, etc..

Beloningsbeleid

 • Pinkstergemeente Emmanuël verstrekt een honorarium plus onkostenvergoeding aan de voorganger
 • De functies in de Broederraad en Coördinatorenteam zijn onbezoldigd. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed

 

Financieel

 • De geldmiddelen van de Pinkstergemeente Emmanuël bestaan uit bijdragen van leden (tienden), collectes, legaten, giften en toevallige baten.
 • In de jaarlijks te houden ledenvergadering, legt het bestuur rekening en verantwoording af van zijn financieel beheer.
 • De financiële administratie wordt digitaal verwerkt en bijgehouden en 1x per jaar gecontroleerd door de hiervoor aangestelde personen (kascommissie)
 • De kasboeken worden met bijbehorend bescheiden door één uit de Pinkstergemeente Emmanuël, en door het bestuur benoemde kascommissie gecontroleerd.
 • De kascommissie vergelijkt de cijfers d.w.z. de staat van baten en lasten van het laatst afgesloten boekjaar.
 • De commissie dient uit 2 personen te bestaan en deze rapporteren hun bevindingen jaarlijks op de ledenvergadering aan de leden van Pinkstergemeente Emmanuël.
 • De maximale zittingsduur van leden van de kascommissie is 2 jaar.
 • Afwisselend zal er jaarlijks een nieuw kascommissielid worden voorgedragen en benoemd.
 • Het vermogen van Pinkstergemeente Emmanuël wordt gebruikt voor alle kosten die gemaakt worden voor kerkelijke bijeenkomsten, evangelisatieactiviteiten en salaris en onkosten van de voorganger en gastsprekers [predikanten]. Verder wordt het vermogen gebruikt om zendingsprojecten te steunen en voor diaconale activiteiten.

Opheffing

Bij de eventuele opheffing van de Pinkstergemeente Emmanuël, vervallen al haar bezittingen aan een door de Broederraad van de Pinkstergemeente Emmanuël bepaalde instelling. Deze instelling moet voldoen aan de door de overheid gestelde eisen.