ANBI

Naam instelling: Pinkstergemeente Emmanuël
Telefoonnummer (facultatief): +31 79 361 94 30
RSIN/Fiscaal nummer: 8127.86.713
Website adres: www.pgemmanuel.nl
E-mail: jlokollo@telfort.nl
Adres: Kerkenbos 24-26
Postcode: 2716 PH
Plaats: Zoetermeer
Postadres: Okergeel 13
Postcode: 2718 CP
Plaats: Zoetermeer

Pinkstergemeente Emmanuël is geregistreerd als kerkgenootschap op 19-06-2003 bij mr. Jan Willem van Ee, notaris te Utrecht onder nummer 30891.

KvK-nummer: 66489296

Bank: NL85ABNA0504894021 (Tienden+giften)

Doelstelling

De Pinkstergemeente stelt zich ten doel:

 • de verkondiging van Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel;
 • de vorming tot het discipelschap van ieder gelovige in navolging van de opdracht van onze Here Jezus Christus
 • de vorming in Zoetermeer van een gemeenschap van gelovigen met andere gemeenschappen in Nederland en alle andere delen van de wereld

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • het houden van samenkomsten;
 • het bedienen van de bijbelse sacramenten van de onderdompelingsdoop
 • en het vieren van het Heilig Avondmaal;
 • het houden van gebedskringen;
 • het verlenen van pastorale- en diaconale hulp;
 • het geven van bijbelonderricht;
 • het evangeliseren;
 • het uitzenden en/of ondersteunen van zendelingen;
 • het uitgeven en/of verspreiden van lectuur;
 • door andere middelen die dienstig zijn aan haar doel

Samenstelling bestuur

De Pinkstergemeente wordt bestuurd door de broederraad onder voorzitterschap van de voorganger. Deze zal in zijn leidinggevende bediening worden bijgestaan door een secretaris, en een penningmeester die tevens gekozen leden van de raad zijn.

Namen van de bestuurders:

 • Voorzitter : J.Lokollo
 • Secretaris : vacature
 • Penningmeester : H.T.Tan
 • Oudste : M.H.A. Raket

Beloningsbeleid

De leden van de Broederraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

In onze gemeente ontvangt alleen de voorganger een honorarium. Overige functies (zoals secretaris, penningmeester, coördinatoren en overige werkers) worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

De Broederraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij de uit te voeren activiteiten. De meeste taken zijn door de Broederraad gedelegeerd naar afzonderlijke coördinatoren. In de Ledenvergadering wordt door de coördinatoren verteld wat de teams de afgelopen periode hebben uitgevoerd. Dit wordt vermeld in het verslag van de Ledenvergadering.

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording PG Emmanuël